กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
หน้าแรก   

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail   
 
 
คลังความรู้
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   รายละเอียดที่ราชพัสดุรายแปลงของโรงเรียนในสังกัด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มค.67
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธค.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พย.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตค.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
    รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
รายงานงบทดลอง สพป.ขก.1
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
  รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      46 คน

สถิติเดือนนี้:   4139 คน

สถิติปีนี้:        8503 คน

สถิติทั้งหมด: 141280 คน