กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   รายละเอียดที่ราชพัสดุรายแปลงของโรงเรียนในสังกัด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
    รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบลงทุนและรื้อถอนอาคาร

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน

Slide 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Slide 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Slide 1

ติดตามเร่งรัดงบประมาณ งบลงทุน

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครัั้งที่ 2)

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา16:05:53

จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครัั้งที่ 2)

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 เวลา14:46:29

จดหมายข่าวการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างในสังกัด

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 06 มีนาคม 2564 เวลา15:08:25

จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา09:47:24

จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 21 มกราคม 2564 เวลา15:24:58

จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย:การเงิน

...
เมื่อ 21 มกราคม 2564 เวลา15:24:49

อบรมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปี

โดย:พัสดุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและตร...
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา11:29:40

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

โดย:พัสดุ

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกัน และตรวจสภาพอาคารที่ขอ...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา07:14:56

ประชุมเรื่องที่ราชพัสดุ

โดย:พัสดุ

การใช้ที่ราชพัสดุ...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา07:02:48

ประชุมชี้แจงงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โดย:พัสดุ

...
เมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา06:54:48

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเร...
เมื่อ 06 มกราคม 2563 เวลา09:05:37

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด 34 โรงเรียน

โดย:พัสดุ

คณะกรรมการออกตรวจรับครุภัณฑ์รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเร...
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา09:49:35

อ่านข่าวทั้งหมด...
งบทดลอง
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:55 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:12:23 โดย:การเงิน
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 มกราคม 2566 เวลา09:11:41 โดย:การเงิน
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:22:37 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:20:44 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565 เวลา12:12:23 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา15:51:39 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา09:59:42 โดย: ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:49:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:48:42 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา16:18:06 โดย:การเงิน
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
สรุปรายการ จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เมื่อ 03 มกราคม 2566 เวลา10:48:53 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา11:33:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา11:35:48 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 เวลา11:36:05 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เวลา15:45:25 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เวลา15:45:01 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เวลา15:43:23 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 เวลา15:44:12 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:01:07 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2565 เวลา16:11:40 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา12:27:29 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เมื่อ 13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
เมื่อ 01 กันยายน 2564 เวลา10:42:03 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา12:35:21 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เวลา14:12:32 โดย:การเงิน
เรื่อง: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เวลา14:10:48 โดย:พัสดุ

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:05:38 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (shelter)
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา17:07:23 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 06 มกราคม 2566 เวลา14:15:27 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (shelter)
เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา16:02:24 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 22 ธันวาคม 2565 เวลา15:35:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งบลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 02 ธันวาคม 2565 เวลา15:37:06 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา11:33:33 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:02:47 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา14:48:04
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางวิไล  มั่งคั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏบัติหน้าที่  1.รับ - จ่ายเงินสดและเช็ค รายงานเงินคงเหลือประจำวัน    2.สรุปการนำเงินส่งคลังประจำวัน 3.ดำเนินการรับจ่าย และระบบรับ-นำส่งเงินใน KTB Corporate Online 4.เบิกจ่ายเงินสาธารณูปโภค 5.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการไปราชการของข้าราชการในสังกัด ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา14:58:26
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางธฤษวรรณ  แสนธิ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ 2.เบิกจ่ายเงินปรับปรุงซ่อมแซม 3.เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงานและโรงเรียน 4.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ...

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15:33:01
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวสัญญา  หนองโสดา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 2.เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 3.เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ยกเว้นนักการภารโรง 4.เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ...

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15:31:00
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางภวิศภา  ดอกบัว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  1.จัดทำข้อมูลเงินเดือน และหนังสือรับรอง 2.ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 3.เบิกจ่ายเงินโครงการอบรมสัมมนาและประสานงานการอบรมสัมมนา 4. ตรวยจสอบเอกสาร รับ-จ่าย ประจำวัน 5.รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รายเดือน/รายไตรมาส ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา15:02:17
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวภรภัทร  แสนพลเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 1.จัดทำบัญชี-รายงานทางการเงิน 2.บันทึกรายการรับ -จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS 3.ตรวจสอบและบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืม 4.รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 5.จัดทำงบทดลองประจำเดือน ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา15:03:01
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาววิภาพร แน่นอุดร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปฏืบัติหน้าที่  1. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ 2. หนังสือรับรองภาษีบำนาญ 3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างนักการภารโรง 4. เบิกเงินพนักงานราชการ ...

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15:31:44
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  1.งานพัสดุ  2.จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ทุกโครงการ  3.ที่ราชพัสดุ 4.เบิกใบเสร็จรับเงิน ...

เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15:32:41
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  ปฏิบัติหน้าที่  1.เงินประกันสัญญา 2.กบข. กสจ. 3.เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 4.หนังสือรับรองเงินบำนาญ 5.ธุรการกลุ่ม ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา15:04:05
ขอแนะนำ: โดย:การเงิน
การเงิน ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเกรียงไกร  อรุณชวนนท์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 1.บันทึกรายการเงิน ในระบบ GFMIS และเก็บรักษาสมุดคู่มือวางฎีกา 2.แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 3.จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 4.เบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ...

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา15:06:31

อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      106 คน

สถิติเดือนนี้:   491 คน

สถิติปีนี้:        5312 คน

สถิติทั้งหมด: 91551 คน