กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   รายละเอียดที่ราชพัสดุรายแปลงของโรงเรียนในสังกัด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
    รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
แนะนำทีมงาน
    นายบุญเย็น โหว่สงคราม

นายบุญเย็น  โหว่สงคราม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
...
    นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล

นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.กำกัิบ ดู่แล ใิห้่คำปรึกษา  
2.วิเคราะห์ ควบคุม อนุมัติงบประมาณ
3.ชี้แจง เร่งรัด ติดตาม งบประมาณ โรงเรียนในสังกัด  
4.นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดหาพัสดุ
5.ควบคุมงบประมาณ
...
    นางภวิศภา ดอกบัว

นางภวิศภา  ดอกบัว
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.เบิกเงินบำเหน็จบำนาญ
2.เงินยืม
3.เบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว

...
    นางวิไล มั่งคั่ง

นางวิไล  มั่งคั่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏบัติหน้าที่ 
1.รับ - จ่ายเงินสดและเช็ค รายงานเงินคงเหลือประจำวัน   
2.สรุปการนำเงินส่งคลังประจำวัน
3.ควบคุมและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
4. เบิกจ่ายเงินสาธารณูปโภค
5.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการไปราชการของข้าราชการในสังกัด
...
    นางสาววิภาพร แน่นอุดร

นางสาววิภาพร แน่นอุดร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏืบัติหน้าที่ 
1. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
2. หนังสือรับรองภาษีบำนาญ
3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าจ้่างชั่วคราวทุกโครงการ
4. เบิกเงินพนักงานราชการ

...
    นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ

นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (ช่วยราชการ)
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.เงินประกันสัญญา
2.กบข. กสจ.
3.เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
4.หนังสือรับรองเงินบำนาญ
5.ธุรการกลุ่ม
...
    นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง

นางสาวภรภัทร  แสนพลเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่
1.งานบัญชี
2.จัดทำข้อมูลเงินเดือน และ หนังสือรับรองภาษี
3.รับ -จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS
4.ออกใบรับใบสำคัญเงินยืมราชการ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
5.รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online
6.จัดทำงบทดลองประจำเดือน
...
    นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์

นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.งานพัสดุ 
2.จัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ทุกโครงการ 
3.ที่ราชพัสดุ
4.เบิกใบเสร็จรับเงิน
...
    นางธฤษวรรณ แสนธิ

นางธฤษวรรณ  แสนธิ 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
1.งานพัสดุ
2.เบิกจ่ายเงินปรับปรุงซ่อมแซม
3.เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงานและโรงเรียน
4.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบพัสดุประจำปี
...
    นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์

นายเกรียงไกร  อรุณชวนนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่
1.วางฎีกาเบิกเงิน ในระบบ GFMIS และเก็บรักษาสมุดคู่มือวางฎีกา
2.ควบคุมงบประมาณและบันทึกรายการตามโปรกแกรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.จัดทะเบียนคุมเงินประจำงวด
4.ล้างพักครุภณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
5.เบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      21 คน

สถิติเดือนนี้:   933 คน

สถิติปีนี้:        3994 คน

สถิติทั้งหมด: 11134 คน