กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
1   ประกาศแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย:พัสดุ เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 เวลา06:42:47
2   คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงิน
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:18:35
3   คู่มือระบบรับนำส่ง
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:03:30
4   คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:53:54
5   คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:49:17
6   ค่าเช่าบ้าน
โดย:การเงิน เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา01:18:51
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7   มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:51:28
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
8   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:49:19
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
9   มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:47:30
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10   การตรวจสอบงบการเงินของสพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 และ 30 ก.ย. 60
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:59
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:45:29
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
12   ขอปรับปรุงบัญชี
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:36
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
13   การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:28
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14   การตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:56
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
15   การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา09:02:36
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
16   ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา07:39:41
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
17   คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:55:50
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
18   การศึกษาบุตร
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา01:56:35
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
19   ค่ารักษาพยาบาล
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:16:19
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
20   ค่าจ้างเหมาในการบริการ
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:46:41
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
21   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:50:26
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
22   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:52:35
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
23   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:53:31
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
24   การจัดทำ e-GP
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:54:02
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
...
รายงานภาพรวมตามยุทธศาสตร์
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   13 คน

สถิติปีนี้:        286 คน

สถิติทั้งหมด: 6699 คน