กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
1   ประกาศแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย:พัสดุ เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 เวลา06:42:47
2   คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงิน
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:18:35
3   คู่มือระบบรับนำส่ง
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา03:03:30
4   คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:53:54
5   คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท
โดย:ภรภัทร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา02:49:17
6   ค่าเช่าบ้าน
โดย:การเงิน เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา01:18:51
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7   มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:51:28
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
8   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:49:19
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
9   มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:47:30
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10   การตรวจสอบงบการเงินของสพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 และ 30 ก.ย. 60
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:59
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:45:29
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
12   ขอปรับปรุงบัญชี
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:56:36
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
13   การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:28
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14   การตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:57:56
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
15   การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
โดย:ภรภัทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา09:02:36
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
16   ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา07:39:41
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
17   คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:55:50
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
18   การศึกษาบุตร
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา01:56:35
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
19   ค่ารักษาพยาบาล
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:16:19
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
20   ค่าจ้างเหมาในการบริการ
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:46:41
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
21   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:50:26
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
22   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โดย:ภรภัทร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา02:52:35
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
23   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:53:31
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
24   การจัดทำ e-GP
โดย:สุนทรียา เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา08:54:02
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
...
รายงานภาพรวมตามยุทธศาสตร์
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   19 คน

สถิติปีนี้:        140 คน

สถิติทั้งหมด: 6553 คน