กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
หน้าแรก   

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail   
 
 
คลังความรู้
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   รายละเอียดที่ราชพัสดุรายแปลงของโรงเรียนในสังกัด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2567
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กพ.67
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มค.67
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธค.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พย.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตค.66
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
    รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
รายการ จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา13:46:06 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 มีนาคม 2567 เวลา10:43:40 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 06 มีนาคม 2567 เวลา13:47:53 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เมื่อ 04 มีนาคม 2567 เวลา12:43:43 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา16:00:50 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:20:36 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 9151 ขก
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13:45:01 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อำนวยการ) จำนวน 1 งาน
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15:53:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14:23:29 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Meetings)
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา17:08:55 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09:44:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา10:29:36 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา10:29:13 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา10:28:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 มกราคม 2567 เวลา10:28:15 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 12 มกราคม 2567 เวลา10:33:35 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
เมื่อ 10 มกราคม 2567 เวลา15:06:47 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ 10 มกราคม 2567 เวลา15:06:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เมื่อ 10 มกราคม 2567 เวลา15:05:02 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2566
เมื่อ 10 มกราคม 2567 เวลา15:04:24 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงระบบ Video conference
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา19:26:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูภายใน อาคาร 1 สำนักงานเขต
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:57:25 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโล่รางวัล
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:28:57 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:28:22 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา16:27:44 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบ Video Conference
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา17:58:55 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับห้องประชุมงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:58:49 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:57:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:56:24 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดไมค์ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:54:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:53:13 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เก้าอี้สำหรับห้องประชุม
เมื่อ 29 กันยายน 2566 เวลา19:51:56 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC๒๐) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน
เมื่อ 26 กันยายน 2566 เวลา13:47:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 05 กันยายน 2566 เวลา16:10:11 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 05 กันยายน 2566 เวลา10:38:33 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เวลา15:44:33 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เวลา09:23:17 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 เวลา10:38:29 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
เมื่อ 15 สิงหาคม 2566 เวลา16:53:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา17:24:25 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา10:31:34 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา10:31:19 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา10:31:08 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา09:14:45 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา16:36:57 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา16:31:51 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา16:30:23 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา16:23:45 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2566 เวลา15:18:52 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 เวลา16:03:21 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 19 มิถุนายน 2566 เวลา12:48:11 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เวลา10:57:02 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เวลา10:53:03 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา10:45:38 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา09:35:22 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา15:58:04 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา13:28:19 โดย:การเงิน
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา10:11:21 โดย:การเงิน
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      227 คน

สถิติเดือนนี้:   3100 คน

สถิติปีนี้:        17064 คน

สถิติทั้งหมด: 149841 คน