กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   การจัดทำ e-GP
   คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   ตรวจสอบเงินเดือน
   คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน (13 ต.ค. 2558)
   การนำฝากเงินประกันสัญญา
   การขอถอนเงินประกันสัญญา
   บำเหน็จ/บำนาญ
   แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
   การศึกษาบุตร
   ค่ารักษาพยาบาล
   ค่าเช่าบ้าน
   การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายไปราชการ
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง)
   แบบฟอร์มรื้อถอน
   แบบฟอร์ม e-bidding
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
   ทะเบียนอาคารเละสิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด(ขึ้นทะเบียนใหม่ งปม.2563)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
    สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
    สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
    เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
    รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
    รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
    ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
    ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
    การพัสดุ
    ใบนำส่งเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    ใบมอบฉันทะ
    หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม อ่านออกเขียนได้ BBL
    ประกาศแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานในห้วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการป้องกันการมีผ...
    คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงิน

1. ระบบการเบิกจ่ายเงิน 2. การตั้งเบิกผ่าน PO(จ่ายตรงผู้ขาย) 3. การตั้งเบิกไม่ผ่าน PO(จ่ายตรงผู้ขา...
    คู่มือระบบรับนำส่ง

1. คู่มือระบบรับนำส่ง 2. ระบบรับนำส่ง ...
    คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร

1. ภาพรวมระบบสินหรัพย์ถาวร 2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ 3. การบันทึกโอนสินทรัพย์ AIBU 4. การตั...
    คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท

1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท 2. การบันทึกรายการ 3. กระบวนงานปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ...
    ค่าเช่าบ้าน

...
    แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีขอ

อ้างถึง 1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1176 ลว. 28 มี.ค.61          2. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว93 ลว. 20 ก...
    มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ

คำสั่่งมอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ...
    มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...
    มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา...
    การตรวจสอบงบการเงินของสพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันท

อ้างถึง 1. หนังสือที่ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว777 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561          2. จดหมายบันทึกของสำน...
    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าท

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ...
    ขอปรับปรุงบัญชี

บัญชี G/L 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ...
    การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่

อ้างถึง หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว765 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561...
    การตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนรา

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0003/ว77 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...
    การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3

อ้างถึง หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561...
    ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...
    คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑...
    การศึกษาบุตร

การศึกษาบุตร...
    ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล...
    เงินรายได้สถานศึกษา

เงินรายได้สถานศึกษา...
    ค่าจ้างเหมาในการบริการ

ค่าจ้างเหมาในการบริการ...
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม...
    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ...
    คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง

คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของ ปปช...
    การจัดทำ e-GP

การเพิ่มโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   14 คน

สถิติปีนี้:        196 คน

สถิติทั้งหมด: 6974 คน