กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   EB1 (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม อ่านออกเขียนได้ BBL
    ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1...
    แบบตรวจการปฏิบัติงานประจำวัน

แบบตรวจการปฏิบัติงานประจำวันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว...
    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานประ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานประจำวันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วครา...
    ซ้อมความเข้าใจการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถ

ซ้อมความเข้าใจการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ...
    การประชุม PLC

ปฏิทิน การประชุม PLC ...
    ประชุม Morning Talk

ปฏิทินการประชุม Morning Talk...
    โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1...
    คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1...
    โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชา

โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1...
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560...
    รายงานผลการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561

รายงานการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561...
    รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการ กตปน.

ราายงานผลการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท...
    คำสั่งที่ 32/2561 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราช

คำสั่งที่ 32/2561 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการและลูกจ้างประจำ...
    คำสั่ง 461/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 461/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(ผู้บริหารสำนักงานเขต)...
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิกา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547...
    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบั

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชา (บับที่ 2) พ.ศ.2554...
    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.255

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552...
    พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546...
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานใน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524...
    บัญชีทำลายหนังสือราชการ ปี 2561

บัญชีทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561...
    แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561...
    กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาข

กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ...
    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและน

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่...
    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่...
    การตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เ...
    แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ขอนแก่นคอนเทสต์" ในงานเทศกาลไหมสากล ประ...
    คำสั่งงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2560

คำสั่งงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ปรระจำปี 2560...
    กิจกรรม เรารักขอนแก่น

กิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำปี 2561...
    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานประจำวัน...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในมีความรู้คว...
    การจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ

เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป และเป็นการอนุรักษ์ว...
    การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการจั...
    การพัฒนาเครื่อข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถจัดทำเว็บไซต์เพื่อเสนอความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาแ...
    โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงาน

เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานและเป็นกา...
    โครงการ KKZone 1 Green and Clean

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดขยะ สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรตลอด...
    การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ...
    การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

เพื่อให้สำนักงานเป็นสำนักงานต้นแบบในการอำนวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการ และสำนักงานมีค...
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ...
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินส

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พ.ศ.2560...
    ประกาศมาตรการลดพลังงานและกระดาษ ประจำปีงบประม

ประกาศมาตรการลดพลังงานและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2561...
    คำสั่งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 482/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบ...
    ประกาศก.ต.ป.น.ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพก

ประกาศ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ว่าด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒน...
    มาตรฐานสำนักงานเขตปี 2560

มาตรฐานสำนักงานเขต ปี 2560...
    คำสั่ง สพฐ. ที่ 2367/2546

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2367/2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจกา...
    สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน...
    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ...
    พรบ..การบริหารบ้านเมืองที่ดี

พรบ.การบริหารบ้านเมืองที่ดี...
    แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ

แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ...
    คู่มือการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร...
    พรบ.ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบงานสารบรรณ...
    พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.รักษาความปลอดภัย...
    พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540

ข้อมูลข่าวสาร.pdf...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      99 คน

สถิติเดือนนี้:   1138 คน

สถิติปีนี้:        6419 คน

สถิติทั้งหมด: 69425 คน