กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
   EB1 (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   knowledge 002
   Knowledge 003
   เอกสารอบรมเรื่องaaa
   Knowledge 004
   คู่มือกลุ่มอำนวยการ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
 
ลิ้งแนะนำ
   กรมประชาสัมพันธ์
   ครูบ้านนอก
   ครูไทย ดอทอินโฟ
   ครูวันดี ดอทคอม
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

รายการ โครงการ กิจกรรมสนองกลยุทธ์
1   ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย:ชโลทร เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 เวลา04:09:33
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2   แบบตรวจการปฏิบัติงานประจำวัน
โดย:ชโลทร เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 เวลา02:45:59
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานประจำวันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
โดย:ชโลทร เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 เวลา02:21:17
4   ประชุม Morning Talk
โดย:ชโลทร เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 เวลา03:58:00
5   โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย:ชโลทร เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เวลา04:08:36
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6   คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โดย:ชโลทร เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา02:42:38
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โดย:ชโลทร เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา02:02:24
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
8   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
โดย:ชโลทร เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา02:32:40
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
9   รายงานผลการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561
โดย:ชโลทร เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา08:00:45
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10   รายงานผลการสรรหาคณะกรรมการ กตปน.
โดย:ชโลทร เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา07:58:00
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11   คำสั่งที่ 32/2561 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการและลูกจ้าง
โดย:ชโลทร เมื่อ 27 เมษายน 2561 เวลา00:31:27
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
12   คำสั่ง 461/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
โดย:ชโลทร เมื่อ 27 เมษายน 2561 เวลา00:24:57
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
13   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
โดย:ชโลทรr เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา06:39:06
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2
โดย:ชโลทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา05:46:00
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
15   บัญชีทำลายหนังสือราชการ ปี 2561
โดย:ชโลทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา03:44:32
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
16   แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประจำปี 2561
โดย:ชโลทร เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา03:24:01
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
17   กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ กตปน.
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:59:45
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
18   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:48:00
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
19   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:39:39
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
20   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:38:09
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
21   การตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:22:14
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
22   แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา07:07:09
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
23   คำสั่งงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2560
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา06:59:31
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
24   กิจกรรม เรารักขอนแก่น
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:38:32
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
25   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานประจำวัน
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:08:25
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
26   การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมภายใน
โดย:สมคิด เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:08:41
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
27   การจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ
โดย:สมคิด เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:10:05
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
28   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
โดย:สมคิด เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:09:51
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
29   การพัฒนาเครื่อข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์
โดย:สุจิตร์ เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:09:31
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
30   โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงาน
โดย:สมคิด เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:10:52
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
31   โครงการ KKZone 1 Green and Clean
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:11:08
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
32   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โดย:สมคิด เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา13:19:51
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
33   การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
โดย:สมคิด เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา13:20:03
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
34   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:28:46
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
35   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
โดย:ชโลทร เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา05:11:30
»กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
...
รายงานภาพรวมตามยุทธศาสตร์
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      10 คน

สถิติเดือนนี้:   1433 คน

สถิติปีนี้:        3053 คน

สถิติทั้งหมด: 66059 คน