กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    รายงานการกากับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลิ้งแนะนำ
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบที่ 1

โดย:Angel

วันที่ 23มีนาคม 2564  ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่...
เมื่อ 07 เมษายน 2564 เวลา13:22:22

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โดย:สุมัทนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผ...
เมื่อ 14 มกราคม 2564 เวลา11:27:16

ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

โดย:ณิชชารีย์

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเร...
เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 เวลา08:49:17

ออกติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปี 2561

โดย:สุมัทนา

คณะกรรมการออกติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเ...
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 เวลา06:20:05

รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561

โดย:นพภาภรณ์

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่...
เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา03:58:45

รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561

โดย:นพภาภรณ์

คณะผู้บริหารเขต และศึกษานิเทศก์ใหม่ เข้าร่วมรับฟังราย...
เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา02:28:12

กิจกรรม Open House และปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

โดย:pong

วันที่ 23 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกก็บข้อมูลผลการปฏิบัติ...
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา08:27:46

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดย:pong

วันที่  19 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัต...
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา08:28:17

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดย:pong

วันที่ 16  มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัต...
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา08:28:50

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดย:pong

วันที่  19  มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบ...
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา08:29:26

คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดย:pong

วันที่  21 มีนาคม  2561 คณะกรรมการออกเก็บข้อมูลการปฏิบัต...
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา08:30:06

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2561

โดย:Nich

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพัน...
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:20:54

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นยภูมิพัทธ เรืองแหล่ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ดูแล กลุ่มนโยบายแผน
...

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา18:22:22
ขอแนะนำ:นางสุมัทนา แก้วจินดา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08 1546 1472  
1.  ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม เร่งรัด 
     แนะนำให้คำปรึกษา
2.  ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานกลุ่ม
3.  จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
4.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
     การปฏิบัติงานตามนโยบ...
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา18:20:45
ขอแนะนำ:นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 50111499
งานที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์นโยบาย
2. งานแผนงานและโครงการ
3. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4. งานยุบ เลิก รวม สถานศึกษา
5. งานเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
6. งานอื...

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา18:18:46
ขอแนะนำ:นางสารภี ประจันตะเสน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 3667 9168
งานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ
1. งานสำรวจข้อมูลสภาพและความต้องการของสถานศึกษา (งบลงทุน)
2. งานจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...

เมื่อ 06 มีนาคม 2562 เวลา07:43:44
ขอแนะนำ:นางจรวยพร หาดสมบัติ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ขอแนะนำ:นางณัฐยา สีหะวงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร.081 7084198 งานที่รับผิดชอบ 
1.งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4.วิเคราะห์ประเด็น ข้อเสนอแนะ ของผ...
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา03:40:37
ขอแนะนำ:นางสาวเกษแก้ว คำมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงานงานที่รับผิดชอบ


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา16:28:07


อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   380 คน

สถิติปีนี้:        1569 คน

สถิติทั้งหมด: 8741 คน