กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
 
คลังความรู้
 
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    รายงานการกากับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    ขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
    รายงานผลการดำเนินประจำปี2564
    แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
 
ลิ้งแนะนำ
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
TV Online
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

Example Frame
หนังสือราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ภาพรวมงานตามขอบข่าย ของกลุ่ม
ภาพรวมงานตามยุทธศาสตร์ สพป.ขก.1
ภาพกิจกรรม

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ดร.อารยันต์  แสงนิกูล ผู้อำน...
เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา15:57:34

ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนว...
เมื่อ 05 มกราคม 2565 เวลา14:13:04

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายอารยันต์  แสงนิกุ...
เมื่อ 04 มกราคม 2565 เวลา16:32:23

ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบeMENSCR

โดย:bemler

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายอารยันต์  แสงนิกุ...
เมื่อ 05 มกราคม 2565 เวลา10:00:07

ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โดย:bemler

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. สพฐ.จัดประชุม...
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา10:01:01

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

โดย:bemler

การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา11:46:30

การประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย:bemler

เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564  กลุ่มนโยบายและแผนได้...
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา11:04:11

การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจังหวัดขอนแก่น

โดย:bemler

 วันที่ 15 กรกฎาคม ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำ...
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา10:34:42

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

โดย:การเกด

9 มิ.ย. 64 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้ว...
เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา10:45:02

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

โดย:การเกด

11 พ.ค. 64ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา10:46:29

ออกตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกท่า

โดย:bemler

วันที่  21  พฤษภาคม  2564  กลุ่มนโยบายและแผนได้รับมอบห...
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา15:32:55

ประชุมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.

โดย:bemler

คณะผู้บริหารเขตโดย นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยกา...
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา14:14:23

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม ดูแล กลุ่มนโยบายแผน
...

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา10:40:40
ขอแนะนำ:นางสุมัทนา แก้วจินดา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08 1546 1472  
1.  ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม เร่งรัด 
     แนะนำให้คำปรึกษา
2.  ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานกลุ่ม
3.  จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
4.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
     การปฏิบัติงานตามนโยบ...
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา18:20:45
ขอแนะนำ:นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 50111499
งานที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
1. งานวิเคราะห์นโยบาย
2. งานแผนงานและโครงการ
3. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4. งานยุบ เลิก รวม สถานศึกษา
5. งานเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
6. งานอื...

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา18:18:46
ขอแนะนำ:นางสารภี ประจันตะเสน โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 3667 9168
งานที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ
1. งานสำรวจข้อมูลสภาพและความต้องการของสถานศึกษา (งบลงทุน)
2. งานจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
...

เมื่อ 06 มีนาคม 2562 เวลา07:43:44
ขอแนะนำ:นางจรวยพร หาดสมบัติ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ขอแนะนำ:นางรติตา สีหะวงษ์ โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร.081 7084198 งานที่รับผิดชอบ 
1.งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
4.วิเคราะห์ประเด็น ข้อเสนอแนะ ของ...
เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา15:58:05
ขอแนะนำ:นางสาวเกษแก้ว คำมา โดย:bemler
bemler ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปและรายงานงานที่รับผิดชอบ


เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา16:01:52


อ่านข่าวทั้งหมด...
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:       คน

สถิติเดือนนี้:    คน

สถิติปีนี้:        คน

สถิติทั้งหมด: คน