Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

หน้ารวมกระดานข่าว

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา   

                              โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษา                    นายจตุพล  ยุระศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5

ปีที่รายงาน   2560

 

 

 

บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  ปีการศึกษา 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน  ประเมินด้านกระบวนการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ตามรูปแบบ CIPP Model  และศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียน รวม 98 คน

               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ  ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.927 .896 และ .880 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1.         โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อนอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมือคือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม

2.         โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3.         โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น หรือ ปัจจัยป้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4.         โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน  ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

5.         โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรีย ด้านผลผลิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Posted by นายจตุพล ยุระศรี    เมื่อ 26 มกราคม 2561 13:54:32  • 

ตอบด่วน

ชื่อของคุณ

 

สมัครสมาชิก