Consultant

members login

Miniboard version1.0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ผสานการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันดีๆ แก่กันและกัน

หน้ารวมกระดานข่าว

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้ศึกษา ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ปีที่แล้วเสร็จ 2559 บทคัดย่อ รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น นำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Output Evaluation) และด้านผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 คน นักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 7 คน รวมประชากรทั้งหมด จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการพบว่า 1. ด้านปัจจัยนำเข้า หรือปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ด้านผลผลิต (Output Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4. ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Posted by ภานุวัฒน์    เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 09:12:55  • 

ตอบด่วน

ชื่อของคุณ

 

สมัครสมาชิก