กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
 
 
 
....โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน. ....
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ข้อมูลหลัก
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ปฏิทินกิจกรรม ๒๕๕๗-๒๕๕๘
 • ทีมคุณภาพ
 • กลยุทธ์ยกระดับ O-NET
 • ปฏิญญาช่องเม็ก ๒๕๕๗
 • ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๖
 
หน่วยงานหลัก
 
ลิ้งแนะนำ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
 
 
 

                   ทีมคุณภาพ

ทีมที่ 1    รอง ดร.ศิริกุล นามศิริ    นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์   นายโอภาส  ธีรวรวรรณ    ดร. วิลัยภรณ์  เสรีวัฒน์
              รับผิดชอบ ชุมชนบ้านท่าพระ  บ้านหนองบัวดีหมี  บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรพ์   บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

ทีมที่ 2    รองจิรพงษ์  ไชยยศ  นายชูชาติ  จันทร์สุวงศ์  ดร.พิสิฏ  เทพไกรวัล  ดร.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ  
              รับผิดชอบ  บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้าเหล่านาดี บ้านโนนรังวิทยา บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

ทีมที่ 3     รองสุวัฒน์ชัย  แสนราช นายประสิทธิ์  ภูมิขันธ์ ดร.ชนิสา ฮวดศรี
              รับผิดชอบ บ้านม่วง บ้านหนองหลุบ บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)

ทีมที่ 4     รองวิบูลย์  โพธิลุขา นายเชษพงษ์  สินทรัพย์ ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์
              รับผิดชอบ บ้านหนองตาไก้หนองแม็ก บ้านลาดนาเพียง บ้านงิ้ว บ้านหนองปิง

ทีมที่ 5     รองวิบูลย์  โพธิลุขา ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง นายประสงค์  บุญมา นางสาวสุกัญญ  มาชำนิ
              รับผิดชอบ บ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อท่อนน้อย บ้านโนนม่วง

ทีมที่ 6     รองรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร  นางบุษรา อ่อนคง
              รับผิดชอบ บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา บ้านบึงเนียมใคร่นุ่น บ้านหนองแสงโคกน้อย

ทีมที่ 7     รองประภาพร  สำเรียงจิตต์  ดร.สันติ ชัยชนะ  นางสุดสงวน  กลางการ  นายนิรันดร  กากแก้ว
              รับผิดชอบ บ้านโคกท่่า ชุมชนบ้านพรหมนิมิต บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

ทีมที่ 8     รองจิรพงษ์  ไชยยศ  ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์  นางจอมขวัญ  ศศิวรรณพงศ์  นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ 
              รับผิดชอบ บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)  บ้านดอนบม  บ้านสะอาด  บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  

ทีมที่ 9     รอง ดร.ศิริกุล นามโสม นางมณีวรรณ  นามโสม  ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน
              รับผิดชอบ บ้านโคกนางามปลาเซียม  บ้านบึงแก  โนนท่อนวิทยา 

ทีมที่ 10   รอง ดร.วิเศษ พลอาจทัน  นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์  นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์  ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว  นายมิตรชัย มั่งคั่ง
              รับผิดชอบ หนองชาดพิทยาคม  ชุมชนบ้านฝาง  ชุมชนบ้านหนองบัว  บ้านนาฝายนาโพธิ์  ห้วยหว้าวิทยาคม  สระแก้วราษฎร์บำรุง

ทีมที่ 11   รอง ดร.นฤชล ไหลงาม  ดร.ธนกิจ ไชยมาดี  ดร.อาทิตย์  ธำรงชัยชนะ
              รับผิดชอบ โคกงามวิทยาคาร  บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  บ้านโสกแต้ 

ทีมที่ 12   รองภูมิภัทร  เรืองแหล่  นายสงกา สีอ่อน  นายสามารถ สืบสำราญ  ดร.พจน์  สารบรรณ
              รับผิดชอบ บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง  บ้านโนนบ่อ  ชุมชนบ้านพระยืน ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

สำหรับโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน  รับผิดชอบโดยทั้ง 12 ทีมคุณภาพ

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530