post:

Change your life

Posted by ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 29 มีนาคม 2555  • 

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ทุกระดับชั้นทั้ง อนุบาล ประถม มัธยม อาชีว อุดม แม้แต่ ทบวงมหาวิทยาลัยก็ตามแต่ทุกคนต่างมุ่งหวังพัฒนาตนเองและแสวงหาความงอกงามให้ชีวิต การศึกษาคือการสร้างความงอกงามที่ยั่งยืนได้ ขอให้ทุกคนจงมีกำลังใจ ตั้งใจและขยันพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและค้นหา แล้วไปให้ถึงทุกวิถีทางบนหลักแห่งความถูกต้องและดีงาม