post:

ASEAN Learnning

Posted by bemler    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2555  • 

เรียนรู้สำหรับทุกๆประเทศ ดังแผนภาพด้านล่างครับ
แผนที่ SOUTHEAST ASIA


สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน

Posted by ผู้ดูแล    เมื่อ 29 มีนาคม 2555  • 

ในคราวาระที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งหมด 11 ประเทศและกลุ่มสมาคมอาเชียน ASIAN  10 ประเทศกำลังเตรียมความพร้อมจะเปิดประเทศ พวกเราจึงขอแนะนำข้อมูลคร่าวให้เพื่อนพ้อง พี่น้องพี ลุงป้าและอาว อา ทุกๆคนได้รับรู้เสริมเพิ่มเติมความรู้กันอีกสักนิดนะครับ

บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยเวียดนามสหภาพพม่า

เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี 2558 โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม


 
อ่านบทความ <<ก่อนหน้า    ใหม่กว่า>>    ปัจจุบัน