post:

รายละเอียด :
 ABOUTH ASEAN STUDY CENTER

Location:KHONKAEN Province,THAILAND.
Goal:Development and Maintenance The Earth to be beutyfull on the  balance base.

ความเป็นมา ของ ศูนย์อาเซียนศึกษา สพป.ขอนแก่น  เขต  1

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ให้ความสำคัญ

ต่อการเคลื่อนตัวของประทศไทยและประเทศสมาชิกรวม  10 ประเทศ 

ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  จึงมีนโยบายเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต

ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นสุข และสร้างสรรค์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Centre) ขึ้น สำหรับทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งระดับสำนักงานเขต และระดับโรงเรียน โดยเป็นสื่อกลางในการให้การบริการข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ ASEAN และประเทศสมาชิก เป็นต้นแบบในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สังคม ASEAN ต้องการ ตลอดจนเป็นเครือข่ายการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งในและนอกประเทศ
ชื่อเพจ :info
เมื่อ :29 พฤษภาคม 2555